Webmaster Talk

... ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิต (Cr : ku.ac.th)

คำคมประจำวัน

Button

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด

  ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของครูสุคนธ์ อาจยาทา
  ช่องทางการชำระเงิน / บัญชีธนาคารครูสุคนธ์
  โดย ครูสุคนธ์ อาจยาทา - Saturday, 30 December 2017, 12:51PM
   

   

  ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่


  ข้าม ประเภทของรายวิชา