กลุ่มรายวิชากิจกรรม , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , สอนเสริม